01/09/2022 1:47:27

Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ mười ba

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 31/8/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (Đảng ủy PV GAS) tổ chức Hội nghị lần thứ mười ba nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 8 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2022; quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW ngày 30/6/2022 của UBKTTW về việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Dương Mạnh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các đồng chí là trưởng, phó các tổ chức chính trị – xã hội Tổng công ty.

Đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS chủ trì hội nghị

Đồng chí Dương Mạnh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Dương Mạnh Sơn nhấn mạnh tầm quan trong của những nội dung được bàn bạc, thảo luận, thông qua tại hội nghị và đề nghị từng đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để hội nghị đạt được mục tiêu đề ra.

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, 8 tháng đầu năm 2022, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, giải pháp đúng đắn, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, Đảng ủy Tổng công ty đã hoàn thành tốt chức trách chính trị được giao, đạt được kết quả tích cực và khá toàn diện. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy đã ban hành 188 văn bản; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ban hành 32 văn bản để thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức. Các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo thể thức văn bản của Đảng, chất lượng văn bản được nâng cao. Mối quan hệ công tác giữa Đảng bộ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và các tổ chức liên quan được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả, tuân thủ Quy định 48-QĐ/TW, ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy chế làm việc của Đảng ủy và Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty.

Đảng ủy Tổng công ty đã hoàn thành tốt chức trách chính trị được giao, đạt được kết quả tích cực và khá toàn diện

Đảng ủy Tổng công ty đã hoàn thành tốt chức trách chính trị được giao, đạt được kết quả tích cực và khá toàn diện

Trong 8 tháng đầu năm 2022, hệ thống công trình khí của PV GAS được vận hành an toàn, cung cấp khí liên tục cho khách hàng; hoàn thành vượt mức hầu hết chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong 8 tháng, đặc biệt là sản lượng sản xuất và tiêu thụ Condensate (162%), LPG (118%). Doanh thu 8 tháng đạt trên 69 nghìn tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế trên 13 nghìn tỷ đồng, vượt 119%; nộp ngân sách trên 5,4 nghìn tỷ đồng, vượt 97% và tăng 26-85% so với cùng kỳ năm trước. Công tác an sinh – xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện với số tiền giải ngân trên 50 tỷ đồng (kế hoạch Petrovietnam giao cho năm 2022, 2023 là 80 tỷ đồng, PV GAS tự thực hiện 60 tỷ đồng); công tác tiết giảm chi phí (quản lý, vận hành, đầu tư xây dựng) đạt kết quả tích cực với trên 190 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch 8 tháng.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, hệ thống công trình khí của PV GAS được vận hành an toàn, cung cấp khí liên tục cho khách hàng; hoàn thành vượt mức hầu hế chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong 8 tháng

Trong 8 tháng đầu năm 2022, hệ thống công trình khí của PV GAS được vận hành an toàn, cung cấp khí liên tục cho khách hàng; hoàn thành vượt mức hầu hết chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong 8 tháng

Công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng được chú trọng; công tác tổ chức, cán bộ ngày càng nề nếp, chặt chẽ; thực hiện và hoàn thành nhiều công việc quan trọng liên quan đến việc quản lý cán bộ. Việc xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện chi, đảng bộ “bốn tốt”, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên thường xuyên được quan tâm. Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nề nếp và chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Thực hiện hiệu quả đợt sinh hoạt chuyên đề:“Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XIII.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội các chi bộ trực thuộc được hiện nghiêm túc, khẩn trương, khoa học. Hiện có 37/47 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 -2025. Việc bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên các cấp được chú trọng thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng thực hiện đúng quy trình, quy định, thủ tục, phương pháp, nguyên tắc. Các tổ chức chính trị-xã hội Tổng công ty từng bước thực hiện tốt vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện cho người lao động tham gia quản lý Tổng công ty, thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; xây dựng và phát triển tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi tổ chức; tham gia xây dựng, bảo vệ và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của tổ chức đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Tổng công ty,…

Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ mười ba

Tại hội nghị, với tinh thần nhất trí cao, các đại biểu tham dự đã thống nhất xác định các nhiệm vụ trọng tâm về sản xuất, kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 4 tháng cuối năm 2022 nhằm hoàn thành và hoạt thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra/được giao năm 2022.

Hội nghị cũng đã nghe Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty triển khai, quán triệt những nội dung mới, cơ bản, cốt lõi của Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW ngày 30/6/2022 của UBKTTW về việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Đồng chí Dương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS kết luận Hội nghị

Đồng chí Dương Mạnh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, sau khi thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đồng chí Dương Mạnh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị, tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự. Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành rà soát, đánh giá một cách khách quan kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại đơn vị trong 8 tháng đầu năm 2022, phân tích rõ nguyên nhân của những mặt làm chưa tốt, những chỉ tiêu chưa đạt, làm cơ sở đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả, chuẩn bị cho công tác đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng của cấp mình; Tổ chức phổ biến, quán triệt những điểm mới của trong Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW ngày 30/6/2022 của UBKTTW bằng hình thức thích hợp, hiệu quả. Thực sự coi kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, tổ chức thực hiện nghiêm túc với phương châm “giám sát thì mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” để tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại đơn vị theo đúng tinh thần của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tại Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 24/5/2022 về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 03/3/2022 của Đảng ủy Khối DNTW và Kế hoạch 232-KH/ĐU ngày 28/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn “ Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam.

P.V