30/06/2021 3:23:22

Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam

 

 

 

 

Bà Nghiêm Thuỳ Lan

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Ông Nguyễn Mạnh Kha

Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Ông Vũ Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam