10/05/2018 1:52:38

DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

DANH SÁCH

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

———————————————–

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Vũ Thanh Hường

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam

2 Lê Thị Hải Yến

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam

3 Nguyễn Văn Sỹ

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởng ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động Công đoàn Dầu khí Việt Nam

4 Vũ Thị Nga

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chuyên viên ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam

5 Vũ Thị Hoan

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng phòng, Ban Pháp chế – Kiểm tra Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

6 Lương Thị Thúy Hòa

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng phòng, Ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

7 Lê Thị Minh Huệ

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban quản lý Dự án Dịch vụ, Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro

8 Đỗ Văn Thanh

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – CTCP