10/05/2018 1:51:03

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

KHÓA VI (2018 – 2023)

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ – ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Nghiêm Thuỳ Lan Chủ tịch CĐ DKVN
2 Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch CĐ DKVN
3 Vũ Anh Tuấn Phó Chủ tịch CĐ DKVN
4 Vũ Thanh Hường Phó chủ nhiệm BTV, Phó Chủ nhiệm UBKT CĐ DKVN
5 Bùi Quốc Sơn Uỷ viên BTV CĐ DKVN, Hiệu trưởng PVMTC
6 Nguyễn Quốc Đạt Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn VSP
7 Hồ Trọng Thoán Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PVD
8 Khuất Thị Lê Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn BSR
9 Tống Xuân Phong Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PVFCCo