10/05/2018 1:51:03

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

KHÓA VI (2018 – 2023)

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ – ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Nghiêm Thuỳ Lan

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

2 Nguyễn Mạnh Kha

Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

3 Vũ Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

4 Vũ Thanh Hường

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam

5 Nguyễn Quốc Đạt

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

6 Khuất Thị Lê

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty Lọc – Hoá dầu Bình Sơn

7 Tống Xuân Phong

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

8 Bùi Quốc Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dầu khí

9 Hồ Trọng Thoán

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí