30/06/2021 2:06:08

Chức năng và nhiệm vụ của Cơ quan Công đoàn Dầu khí Việt Nam

 

I. Cơ quan Công đoàn Dầu khí Việt Nam

  • Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho ban chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác công đoàn; xây dựng quan hệ lao động theo quy định của pháp luật; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác công đoàn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

  • Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp việc ban thường vụ, ban chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ và Luật Công đoàn; chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của ban thường vụ, ban chấp hành theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành và tổ chức công đoàn cấp trên; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

b. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

c. Hướng dẫn thực hiện Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân cấp.

d. Phối hợp với các liên đoàn lao động cấp tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ đặc thù chung của ngành, đơn vị.

đ. Sơ kết, tổng kết công tác công đoàn và các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp.

e. Quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đề xuất các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác công đoàn.

g. Triển khai tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng.

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, ban chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam giao.

II. Chức năng, nhiệm vụ của các Ban/Văn phòng

1. Văn phòng:

  • Chức năng:

Tham mưu, giúp việc ban chấp hành, ban thường vụ trong tổ chức triển khai thực hiện mảng công tác văn phòng và tài chính.

  • Nhiệm vụ:

– Tham mưu, giúp việc ban chấp hành, ban thường vụ về công tác văn phòng:

    + Giúp ban chấp hành, ban thường vụ xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hoà chương trình công tác của chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên ban thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của ban thường vụ.

    + Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do ban chấp hành, ban thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.

     + Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực và ban thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

     + Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình công nhân, lao động (CNLĐ); đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNLĐ và công đoàn. Chủ trì hoặc phối hợp cùng các ban tham gia xây dựng các văn bản và một số đề án do ban thường vụ giao. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của ban chấp hành, ban thường vụ. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp ban thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác của ban chấp hành, ban thường vụ.

     + Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực. Bố trí phương tiện, điều kiện và nơi làm việc cho các ban, đón tiếp khách đến làm việc. Tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự, trị an trong cơ quan. Giúp thủ trưởng cơ quan cùng với công đoàn cơ quan tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị dân chủ cơ quan.

      + Thực hiện công tác đối ngoại và các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ và yêu cầu của ban chấp hành, ban thường vụ cùng cấp.

– Tham mưu, giúp việc ban chấp hành, ban thường vụ về công tác tài chính:

      + Thực hiện nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn.

     + Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán thu, chi tài chính hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán, quyết toán năm, báo cáo Tổng Liên đoàn xét duyệt.

     + Kiểm tra, hướng dẫn đơn vị cấp dưới và các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn và nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên.

     + Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính giúp ban thường vụ chỉ đạo thực hiện các mảng công tác khác của công đoàn.

      + Tham mưu giúp ban thường vụ tổ chức quản lý và hướng dẫn công đoàn cấp dưới hoạt động kinh tế công đoàn.

      + Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính công đoàn cấp dưới và các đơn vị trực thuộc.

      + Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi, quản lý tài chính, tài sản và làm công tác kế toán của cơ quan công đoàn ngành; tổ chức chi, thanh quyết toán, theo dõi kinh phí chi phục vụ hoạt động của các đơn vị do cấp mình quản lý đã đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa thành lập công đoàn cơ sở theo quy định của Tổng Liên đoàn.

2. Ban Tổ chức – Kiểm tra:

  • Chức năng:

Tham mưu, giúp việc ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra trong tổ chức triển khai thực hiện mảng công tác tổ chức và kiểm tra, giám sát.

  • Nhiệm vụ:

– Tham mưu, giúp việc ban chấp hành, ban thường vụ về công tác tổ chức:

      + Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS và nghiệp đoàn vững mạnh.

      + Hướng dẫn triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp với ủy ban kiểm tra thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của ban chấp hành, ban thường vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ; tổ chức đại hội công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên; thành lập CĐCS; xây dựng CĐCS vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên; quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ.

      + Thẩm định và trình ban thường vụ các đề án về tổ chức, cán bộ, nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đề xuất thẩm tra, xác minh đối với cán bộ công đoàn theo thẩm quyền khi có yêu cầu.

       + Thực hiện nhiệm vụ do ban thường vụ uỷ quyền: Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các ban, các cấp công đoàn và các đơn vị trực thuộc; dự thảo các quyết định của ban thường vụ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của công đoàn. Quản lý cán bộ theo phân cấp của cấp uỷ và ban thường vụ, bao gồm các công việc: Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; dự thảo các quyết định của ban thường vụ về công tác cán bộ; quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Sơ kết, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ.

      + Giúp ban thường vụ xét duyệt, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động xét duyệt khen thưởng và đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng các đơn vị trong tổ chức Công đoàn.

– Tham mưu, giúp việc ban chấp hành, ban thường vụ và ủy ban kiểm tra về công tác kiểm tra, giám sát:

       + Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với tổ chức công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

       + Kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn.

      + Kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp dưới theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn.

      + Giám sát tổ chức công đoàn, ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước.

      + Tham mưu, xử lý kỷ luật tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm theo quy định.

       + Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật.

       + Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn đối với uỷ viên uỷ ban kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

        + Giúp ủy ban kiểm tra tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

3. Ban Tuyên giáo – Nữ công:

  • Chức năng:

Tham mưu, giúp việc ban chấp hành, ban thường vụ trong tổ chức triển khai thực hiện mảng công tác tuyên giáo và nữ công.

  • Nhiệm vụ:

– Tham mưu, triển khai tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền, vận động CNLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, thích ứng với yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

– Chủ động thông tin, tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn; phòng chống tệ nạn xã hội trong CNLĐ gắn với việc nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn trên các phương tiện truyền thông, phát triển hệ thống thông tin cơ sở, các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu đoàn viên, người lao động.

– Giúp ban thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung báo, tạp chí, bản tin công đoàn…; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn.

– Tổ chức tổng kết thực tiễn về hoạt động tuyên giáo công đoàn; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNLĐ.

– Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp công đoàn quản lý nhà văn hoá và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong CNLĐ.

Nghiên cứu, tham mưu về công tác vận động nữ CNLĐ phù hợp chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác dân số chính sách sức khỏe sinh sản, trẻ em; các hoạt động về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn. Tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CNLĐ; thực hiện lồng ghép các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với hoạt động nữ công.

– Phối hợp với các ban, đơn vị, các tổ chức và cơ quan liên quan đề xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ, trẻ em.

– Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn các cấp. Chủ động phối hợp với các ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNLĐ và hoạt động nữ công.

– Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công.

4. Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động:

  • Chức năng:

Tham mưu, giúp việc ban chấp hành, ban thường vụ trong tổ chức triển khai thực hiện mảng công tác Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động.

  • Nhiệm vụ:

– Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNLĐ.

– Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến CNLĐ và công đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn.

– Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động hội nghị cán bộ công chức, đại hội công nhân viên chức, hội nghị người lao động; tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân.

– Chủ trì và phối hợp với các ban thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ và các cấp công đoàn.

– Tham gia với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNLĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, Luật Công đoàn. Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về an toàn vệ sinh lao động và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

– Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, Luật Công đoàn; về hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm. Phối hợp với ban tổ chức – kiểm tra tham mưu giúp ban thường vụ về thành lập, nâng cấp, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc có liên quan đến dạy nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn pháp luật, hoạt động xã hội từ thiện.

– Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công, của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…

– Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp công đoàn; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.