10/05/2018 1:49:39

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ – ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Nghiêm Thuỳ Lan Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam
2 Nguyễn Mạnh Kha

Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

3 Vũ Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

4 Vũ Thanh Hường

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam

5 Nguyễn Quốc Đạt

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

6 Khuất Thị Lê

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty Lọc – Hoá dầu Bình Sơn

7 Tống Xuân Phong

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

8 Bùi Quốc Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dầu khí

9 Hồ Trọng Thoán

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

10 Nguyễn Ngọc Anh

Kế toán trưởng Công đoàn Dầu khí Việt Nam

11 Đỗ Thái Hà

Trưởng ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn Dầu khí Việt Nam

12 Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chánh Văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam

13 Lương Thị Hồng Nhung

Trưởng ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Dầu khí Việt Nam

14 Đinh Hoàng Anh

Phó trưởng ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

15 Huỳnh Tấn Bình

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu Thuỷ Dung Quất

16 Đoàn Duy Công

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam

17 Vũ Đức Cường

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

18 Đặng Tiến Dũng

Chủ tịch Công đoàn PVI

19 Lưu Trung Duy

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

20 Nguyễn Đức Hạnh

Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

21 Nguyễn Duy Hinh

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

22 Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam

23 Vũ Thị Thu Hương

Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Phó Trưởng ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

24 Nguyễn Thị Thu Hường

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

25 Phạm Xuân Khoa

Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Lọc Hoá dầu Nghi Sơn

26 Trần Kiên

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP

27 Hoàng Phúc Long

Phó Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

28 Nguyễn Trọng Nghiêm

Chủ tịch Công đoàn Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông

29 Lê Hồng Thái

Trưởng ban Công nghệ – An toàn và Môi trường Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

30 Lê Trọng Thuỷ

Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Dầu khí

31 Nguyễn Trần Toàn

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

32 Vũ Ngọc Trình

Chủ tịch Công đoàn Viện Dầu khí Việt Nam