29/09/2022 9:15:34

Kiến nghị xây dựng tiêu chí về giá trị dinh dưỡng của bữa ăn ca

Để có được bữa ăn ca đảm bảo sức khỏe, hạn chế rủi ro trong quá trình lao động, cán bộ công đoàn đề xuất sớm nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí có quy định rõ ràng về hàm lượng dinh dưỡng, định lượng, giá trị quy đổi calo.