21/02/2022 10:08:08

Hướng dẫn chi tiết việc tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội

Dự kiến, cả nước có khoảng 2,9 triệu người được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội.