15/04/2022 9:35:58

Đảng ủy Tập đoàn hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025

Căn cứ Kế hoạch số 366-KH/ĐU về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 13/4/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được tổ chức nhằm thực hiện tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư trong nhiệm kỳ, đồng thời bầu ra chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

Theo đó, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, bao gồm cả chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở mà Đảng ủy được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở và Đảng ủy được ủy quyền kết nạp đảng viên (gọi chung là chi bộ) đều tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đảng ủy Tập đoàn hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Ban Khai thác Dầu khí – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2022 (Hình tư liệu)

Để tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã có văn bản hướng dẫn chi tiết đến các chi bộ về công tác chuẩn bị, công tác bầu cử, khung chương trình Đại hội cũng như cách thức tổ chức thực hiện.

Cụ thể như, trong công tác chuẩn bị, các chi bộ tập trung soạn thảo, xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội; trong đó, chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu phục vụ đại hội. Đối với dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội, cần tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, quần chúng bằng hình thức thích hợp, thiết thực. Các Đảng ủy cơ sở trực thuộc chịu trách nhiệm hướng dẫn và cụ thể các nội dung tài liệu mẫu phục vụ đại hội cho các chi bộ trực thuộc để thống nhất thực hiện trong Đảng bộ.

Công tác chuẩn bị nhân sự được hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, độ tuổi và số lượng chi ủy khóa mới; cách thức xây dựng đề án nhân sự cấp ủy chi bộ. Sau khi có kết quả giới thiệu nhân sự, chi bộ báo cáo Đảng ủy cấp trên trực tiếp xem xét, phê duyệt. Việc báo cáo nhân sự của chi bộ đối với Đảng ủy cấp trên trực tiếp phải được thực hiện trước ngày khai mạc Đại hội ít nhất 10 ngày.

Về công tác bầu cử được thực hiện theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đảng ủy Tập đoàn hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2022 (Hình tư liệu)

Thời gian tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được quy định diễn ra không quá 01 ngày, bắt đầu từ tháng 05/2022 và hoàn thành trong tháng 09/2022. Cấp ủy cấp trên trực tiếp chọn 01 đến 02 chi bộ để chỉ đạo đại hội điểm.

Về cách thức tổ chức thực hiện, các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ ở cấp mình; chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở, bộ phận tham mưu giúp việc hướng dẫn, nắm bắt tình hình, tuyên truyền về công tác đại hội các chi bộ trực thuộc; thành lập các tổ trực tiếp dự, chỉ đạo đại hội điểm, đại hội đại trà; chỉ đạo rút kinh nghiệm đại hội điểm.

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn cũng tiến hành chỉ đạo, thực hiện công tác nhân sự, phê duyệt hoặc chỉ đạo việc phê duyệt phương án nhân sự cấp ủy các chi bộ trước khi tiến hành đại hội; hướng dẫn các chi bộ báo cáo kết quả Đại hội và đề nghị chuẩn y kết quả Đại hội. Kết quả Đại hội được tổng hợp và báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trước ngày 10/10/2022./.

Lâm Anh