30/06/2021 8:18:57

Đảng ủy PV Power tổ chức kiểm tra kết quả việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trắc nghiệm trên Internet

Ngày 29/6/2021, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức kiểm tra kết quả việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trắc nghiệm trên Internet.

Tham gia làm bài kiểm tra có trên 760 cán bộ, đảng viên (đạt hơn 90%) thuộc 22 chi/đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ. Bài kiểm tra gồm 20 câu hỏi với thời gian làm bài là 60 phút. Để thuận tiện cho quá trình vừa làm bài kiểm tra, vừa đảm bảo duy trì các hoạt động chuyên môn của các ban chuyên môn, đơn vị, mỗi đảng viên đăng ký 1 trong 2 khung giờ để làm bài kiểm tra.

Đảng ủy PV Power tổ chức kiểm tra kết quả việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trắc nghiệm trên Internet
Các đảng viên Đảng bộ PV Power tham gia thi kiểm tra kết quả việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy PV Power tổ chức kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm trên Internet là một sáng kiến trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới, nâng cao nghiệp vụ trong việc học tập, quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bằng hình thức kiểm tra trắc nghiệm với những câu hỏi dễ hiểu, dễ nhớ giúp đảng viên nắm vững hơn những nội dung của nghị quyết đại hội Đảng; kết quả được trả lại ngay sau khi hoàn thành, đảm bảo được tính công bằng, khách quan. Qua đợt kiểm tra kết quả việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy PV Power tổ chức kiểm tra kết quả việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trắc nghiệm trên Internet

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 24/3/2021, Đảng ủy PV Power đã ban hành Kế hoạch số 154-KH/ĐU về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng chương trình hành động của cấp ủy và người đứng đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng ủy Tổng công ty cũng đã phổ biến các tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Trung ương biên soạn đến các tổ chức Đảng trực thuộc; đồng thời mời chuyên gia biên soạn Bộ câu hỏi ôn tập gồm 50 câu hỏi và gửi đến các đảng viên trong toàn Đảng bộ để nghiên cứu, ôn tập trong quá trình làm bài kiểm tra. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cập nhật chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng công ty, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Tổng công ty, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Đảng bộ PV Power đã quan tâm chỉ đạo sát sao và không ngừng đổi mới công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy PV Power tổ chức kiểm tra kết quả việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trắc nghiệm trên Internet
Đảng ủy PV Power tổ chức kiểm tra kết quả việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trắc nghiệm trên Internet
Đảng ủy PV Power tổ chức kiểm tra kết quả việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trắc nghiệm trên Internet
Đảng ủy PV Power tổ chức kiểm tra kết quả việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trắc nghiệm trên Internet

Nguyễn Hoan