26/03/2024 2:11:46

Đảng bộ Tập đoàn hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 nhằm tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm Đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện Công văn số 396-CV/BCĐ35 ngày 13/3/2024 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ tư, năm 2024; nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tạo sân chơi, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí tham mưu công tác xây dựng Đảng trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn đề nghị các cấp ủy/đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn hưởng ứng Cuộc thi với một số nội dung sau:

Triển khai tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông như: tạp chí, bản tin, trang tin điện tử, mạng xã hội, trang tin nội bộ của đơn vị, đoàn thể; khích lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đưa tin về các hoạt động triển khai, tổ chức Cuộc thi.

Tổ chức thu nhận, thẩm định, đánh giá các bài viết dự thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và lập Hồ sơ dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn đúng thời gian quy định.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn nhận hồ sơ và bài viết dự thi từ nay cho đến hết ngày 20/6/2024 (tính theo dấu bưu điện); đồng thời nhận file mềm qua email bantgdutd@pvn.vn; điện thoại liên hệ: 0918259855, 0943099696.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn đề nghị các cấp ủy, đoàn thể trong Tập đoàn động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận, bộ phận truyền thông, cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí viết bài tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

Kế hoạch, Thể lệ và Phụ lục định hướng chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi được đăng trong mục Văn bản chính sách trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối (www.doanhnghieptrunguong.vn) hoặc website chính thức của Cuộc thi (http://www.baovenentang.org.vn).

Hồ sơ dự thi gồm: Báo cáo tổng kết quá trình triển khai Cuộc thi của cấp ủy/đoàn thể (trong đó: nêu rõ hình thức triển khai, tổng số bài dự thi thu được và số bài dự thi theo từng loại hình); số bài gửi dự thi (sau khi thẩm định, đánh giá) về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; nội dung các bài viết gửi dự thi sau khi thẩm định, đánh giá (bản in và file mềm) và minh chứng kèm theo với các bài viết đã được đăng tải trong quá trình triển khai Cuộc thi; danh sách tổng số bài viết dự thi đã thu nhận được và danh sách các bài viết sau khi thẩm định, đánh giá.

P.V