03/09/2020 1:38:24

Chính sách mới về BHXH có hiệu lực từ tháng 9-2020

Từ tháng 9-2020, một số chính sách BHXH sẽ chính thức có hiệu lực, người lao động cần lưu ý để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

1 . Mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN từ ngày 15/9/2020:

Từ ngày 15-9-2020, mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) khi người lao động bị TNLĐ – BNN theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP có nhiều thay đổi, cụ thể như sau:

TT Hình thức hỗ trợ  Mức hỗ trợ từ ngày 15/9 Mức hỗ trợ trước ngày 15/9
1 Chuyển đổi nghề nghiệp Không quá 15 lần mức lương cơ sở
2 Khám bệnh nghề nghiệp Không quá  800.000đ/ người/lần khám Không quá 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám
3 Chữa bệnh nghề nghiệp Không quá 15 triệu/ người Không quá 10 lần mức lương cơ sở/ người
4 Phục hồi chức năng Không quá 3 triệu/ người/ lượt Không quá 02 lần mức lương cơ sở/người/lượt
5 Điều tra lại các TNLĐ – BNN 100% kinh phí chi cho việc điều tra lại các vụ TNLĐ-BNN gồm:- Công tác phí cho những người tham gia đoàn điều tra;- Chi phí thuê chuyên gia và phí trưng cầu giám định;- In ấn các tài liệu liên quan đến vụ TNLĐ-BNN. 100% kinh phí chi cho việc điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về công tác phí, thuê chuyên gia và phí trưng cầu giám định
6 Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động – Hỗ trợ huấn luyện lần đầu:

+ An toàn vệ sinh viên: Không quá 150.000 đồng/người;

+ Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động và người làm công tác y tế: Không quá 300.000 đồng/người;

+ Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 600.000 đồng/người;

+ Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 700.000 đồng/người.

– Hỗ trợ huấn luyện định kỳ: Không quá 50% mức hỗ trợ huấn luyện lần đầu

– Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 01 lần mức lương cơ sở/người;

– Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 01 lần mức lương cơ sở/người;

– Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động; người làm công tác y tế; an toàn, vệ sinh viên: Không quá 1/4 mức lương cơ sở/người.

– Mức hỗ trợ tối đa: 30% mức giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

 

2. Bãi bỏ 1 quy định tính thời gian công tác trước 1-1-1995 để hưởng BHXH:

Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 20-9-2020), trong đó, bãi bỏ quy định tại khoản 7 Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, cụ thể:

Đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì cơ quan quản lý người lao động giải trình lý do bị mất, xác nhận về quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần báo cáo Bộ, ngành chủ quản ở Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận và có văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, quyết định.”

Nguyễn Văn Tá