DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

KHÓA VI (2018 – 2023)

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ – ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Nghiêm Thuỳ Lan Chủ tịch CĐ DKVN
2 Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch CĐ DKVN
3 Vũ Anh Tuấn Phó Chủ tịch CĐ DKVN
4 Vũ Thanh Hường Ủy viên BTV, Phó Chủ nhiệm UBKT CĐ DKVN
5 Bùi Quốc Sơn Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn
6 Nguyễn Quốc Đạt Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn VSP
7 Hồ Trọng Thoán Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PVD
8 Khuất Thị Lê Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn BSR
9 Tống Xuân Phong Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PVFCCo

 

Những tin khác cùng chuyên mục:

CÁC BAN CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM