16/05/2022 9:30:29

Xác nhận của Bảo hiểm xã hội về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

Hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.