03/09/2023 2:39:09

Tiến tới Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đoàn viên công đoàn, người lao động Dầu khí. Đại hội diễn ra trong bối cảnh Công đoàn Việt Nam nói chung và CĐ DKVN nói riêng có sự đổi mới toàn diện trong tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức vững mạnh, hiện đại, góp phần và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Để tiến tới thành công của Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, từ giữa năm 2022, Ban Thường vụ CĐ DKVN đã ban hành các văn bản về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc thực hiện các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: văn bản về công tác nhân sự Đại hội; xây dựng Văn kiện Đại hội; hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công tác xây dựng văn kiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để chuẩn bị tốt cho Đại hội CĐ DKVN lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiến tới Đại hội XIII CĐVN. Dự thảo Văn kiện Đại hội VII Công đoàn DKVN được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, mang tiếng nói, thể hiện ý chí của hơn 55 nghìn đoàn viên, người lao động Dầu khí nhằm đánh giá hoạt động của các cấp công đoàn trong toàn ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới. Tại Đại hội công đoàn các cấp đã tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội và góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Cùng với đó, ngày 13 và 18/7/2023, CĐ DKVN đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến sâu rộng của đại diện lãnh đạo các công đoàn trực thuộc ở cả 2 khu vực ở miền Bắc và miền Nam vào Dự thảo Văn kiện Đại hội VII Công đoàn DKVN, văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu đóng góp vào văn kiện Đại hội Công đoàn DKVN, Đại hội Công đoàn Việt Nam, nội dung sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam. Các ý kiến đều cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo các văn kiện.

CĐ DKVN tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Văn kiện Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Toàn cảnh hội nghị lấy ý kiến văn kiện Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam; văn kiện Đại hội XIII và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam phía Bắc

Về dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn DKVN, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, góp ý sửa đổi, bổ sung vào một số nội dung quan trọng, như: thống nhất chủ đề của đại hội, phân tích làm rõ các con số chỉ tiêu nhiệm vụ, đánh giá các mặt hoạt động của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, bổ sung rõ nét hơn các bài học kinh nghiệm, các giải pháp, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu phát triển tổ chức công đoàn một cách chi tiết, thực tiễn hơn trong bối cảnh mới. Các nội dung về bố cục trình bày, các từ ngữ sử dụng trong văn kiện cũng được các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng và đóng góp thiết thực, cụ thể cho việc chỉnh sửa và hoàn thiện văn kiện. Từ thực tiễn hoạt động tại đơn vị, đại diện các công đoàn trực thuộc đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, cũng như chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động công đoàn với mục tiêu cao nhất là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, góp phần xây dựng và phát triển đơn vị, Tập đoàn trong điều kiện, bối cảnh mới.

Sau hội nghị lần này, Tiểu Ban nội dung Đại hội VII sẽ tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu, các đơn vị để bổ sung văn kiện, tiếp tục lấy ý kiến của Ban Chấp hành để hoàn thiện cũng như truyền thông rộng rãi đến người lao động.

Lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội VII CĐ DKVN: Thể hiện ý chí, nguyện vọng của người lao động dầu khíToàn cảnh hội nghị lấy ý kiến văn kiện Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam; văn kiện Đại hội XIII và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam phía Nam

Tại Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho các văn kiện, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu tham dự: Các cấp công đoàn đã nghiên cứu rất kỹ các văn kiện và có những đánh giá, nhận xét, bổ sung xác đáng, bám sát thực tiễn, thể hiện tinh thần, ý chí, tiếng nói tâm huyết của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động Dầu khí, góp phần vào xây dựng phương hướng, mục tiêu của CĐ DKVN nhiệm kỳ tới cũng như tạo tiền đề cho các giai đoạn tiếp theo.

CĐ DKVN tiếp tục triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong toàn thể hệ thống công đoàn, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền việc lấy ý kiến tới từng đoàn viên, người lao động Dầu khí. Việc lấy ý kiến cần tập trung bám sát vào mục tiêu nhiệm vụ, tình hình đặc điểm đội ngũ đoàn viên người lao động để đưa ra đánh giá, mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới một cách cụ thể, phù hợp.

Tập trung tổ chức thành công Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Trao Bằng khen cho các công đoàn có thành tích trong công tác chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Bên cạnh đó, đồng chí Nghiêm Thùy Lan cũng một lần nữa điểm lại những nhiệm vụ trọng tâm mà công đoàn các cấp cần thực hiện, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội XIII sắp tới, như đẩy mạnh phát động thi đua, đăng ký công trình chào mừng đại hội; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông trước đại hội; chuẩn bị cho liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát những người đi tìm lửa”; khẩn trương lấy ý kiến công đoàn viên, người lao động để CĐ DKVN tập hợp, đưa vào Diễn đàn Người lao động năm 2023.

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội VII Công đoàn DKVN luôn bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, chú trọng lựa chọn, giới thiệu nhân sự theo đúng điều kiện, tiêu chuẩn quy định, đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa, đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Chấp hành Công đoàn DKVN khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 phải là những cán bộ tiêu biểu cho sự tập trung trí tuệ của toàn thể đoàn viên và của tổ chức công đoàn; có đủ trình độ, năng lực và uy tín để lãnh đạo, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phấn đấu đạt tỷ lệ 30% cán bộ nữ trong Ban Chấp hành Công đoàn. Trong đó, số lượng ủy viên Ban Chấp hành là 35 đồng chí. Ban Chấp hành CĐ DKVN khóa VII phải lấy chất lượng, tiêu chuẩn nhân sự là chính, đồng thời có cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung toàn diện tại Cơ quan Công đoàn DKVN và các cấp Công đoàn, có sự phối hợp hoạt động của các Ban chuyên môn, đoàn thể phù hợp với hoạt động chung của Tập đoàn.

Ban Thường vụ CĐ DKVN khóa VII có số lượng là 11 đồng chí, cơ cấu Ban Thường vụ tại Cơ quan CĐ DKVN là 7 đồng chí gồm Thường trực, Trưởng Ban/ Văn phòng và 4 đồng chí Chủ tịch các công đoàn trực thuộc đại diện các lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Tập đoàn, có nhiều đóng góp chung vào hoạt động của Công đoàn DKVN.

Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2023 – 2028 có số lượng là 7 ủy viên, cơ cấu Ủy ban Kiểm tra tại Cơ quan Công đoàn DKVN là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và đại diện các Ban/Văn phòng, 1 đồng chí công tác tại Ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn và 1 đồng chí tại Công đoàn cấp trên cơ sở.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội VII Công đoàn DKVN, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đảng ủy Tập đoàn và Đảng đoàn Tổng Liên đoàn đã có văn bản cho ý kiến chủ trương về nhân sự tái cử các chức danh chủ chốt. Thực hiện hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn, CĐ DKVN đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự vào ngày 28/7/2023.

Hội nghị giới thiệu nhân sự đã thực hiện giới thiệu 37 đồng chí để Đại hội bầu 33 ủy viên Ban Chấp hành; giới thiệu 11 đồng chí để bầu 10 ủy viên Ban Thường vụ; giới thiệu 8 đồng chí để bầu 7 ủy viên Ủy ban Kiểm tra, giới thiệu 1 đồng chí để bầu Chủ nhiệm UBKT; đồng thời giới thiệu tái cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm UBKT CĐ DKVN.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trình Đảng ủy Tập đoàn, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn phê duyệt nhân sự Đại hội. Dự kiến, Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 5 và 6/10/2023 tại Thủ đô Hà Nội./.

Ban TC-KT, CĐ DKVN