11/04/2023 9:10:09

Sửa Luật Công đoàn: Nâng cao hiệu quả, thu hút người lao động tham gia

Việc sửa Luật Công đoàn góp phần thúc đẩy Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, người lao động ngày càng lớn mạnh. Từ đó thu hút đông đảo người lao động và các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia Công đoàn Việt Nam.

Theo laodong.vn