18/03/2024 9:28:14

PV GAS tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) ban hành nghị quyết “Về tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty (TCT) đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC)”; đồng thời xây dựng và tích cực triển khai kế hoạch PCTNLPTC năm 2024, nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy TCT trong PCTNLPTC tại đơn vị.

PV GAS tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2023 của Đảng ủy PV GAS

Thực hiện thường xuyên, kiên trì, kiên quyết

Trong những năm qua, nhất là từ khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ban hành Nghị quyết số 97-NQ/ĐU ngày 11-6-2021 về lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ 2020-2025, công tác PCTNLPTC tại PV GAS được đẩy mạnh. Các văn bản của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy cấp trên liên quan đến công tác này được triển khai, quán triệt kịp thời, bằng các hình thức phù hợp. Nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và cán bộ, đảng viên, người lao động về PCTNLPTC tại đơn vị được nâng cao. Đa số cán bộ, đảng viên giữ vững đạo đức cách mạng, có ý thức PCTNLPTC. Về cơ bản, TCT không xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Tuy nhiên, Đảng ủy PV GAS xác định, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là vấn đề phức tạp, chịu tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Công tác PCTNLPTC là công việc khó khăn, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên trì, kiên quyết, với quyết tâm chính trị cao và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó cấp ủy, tổ chức đảng giữ vai trò lãnh đạo. Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài liên quan đến sự trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ và sự phát triển bền vững TCT.

Với nhận thức đó, Đảng ủy PV GAS tiếp tục tăng cường công tác PCTNTC. Nghị quyết của Đảng ủy PV GAS xác định, Đảng ủy TCT và cấp ủy các cấp cần nhận diện đúng các hành vi tham nhũng, lãnh đạo chặt chẽ công tác PCTNLPTC; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, biện pháp, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Bên cạnh đó, gắn kết chặt chẽ việc PCTNLPTC với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh; với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy hiệu quả các nguồn lực, nhất là nội lực, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống chủ nghĩa cá nhân.

Trong công tác này, quan điểm của Đảng ủy PV GAS là vừa tích cực, chủ động phát hiện, phòng ngừa, vừa kiên trì, kiên quyết, thường xuyên đấu tranh PCTNLPTC; lấy phòng ngừa là chính với những bước đi vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của TCT và các đơn vị.

PV GAS tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Người lao động PV GAS

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác PCTNLPTC, Đảng ủy PV GAS chú trọng các giải pháp như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về thực hiện PCTNLPTC tại đơn vị; Chú trọng việc cụ thể hóa các văn bản của cấp trên về PCTNLPTC; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Tiếp tục thực hiện văn hóa doanh nghiệp PV GAS, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và kiểm soát xung đột lợi ích; tăng cường công tác quản lý, giám sát.

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu là những giải pháp trọng tâm được Đảng ủy PV GAS đề ra. Trong đó, tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đặc biệt phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống là yếu tố cốt lõi, nền tảng; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục trong sinh hoạt đảng; thực hiện dân chủ, công khai, thường xuyên và thực chất chế độ tự phê bình và phê bình theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; thực hiện đúng chế độ chất vấn trong sinh hoạt đảng; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên, Đảng ủy PV GAS thực hiện kiên trì, kiên quyết xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNLPTC, trọng liêm sỉ, danh dự; tích cực phê phán, lên án, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên, vai trò của cấp ủy trong quản lý cán bộ; thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Bên cạnh đó, trong công tác tổ chức, cấp ủy Đảng trong toàn PV GAS thực hiện việc bảo đảm công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, thực hiện kê khai, kiểm soát tài sản và thu nhập theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng; Hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, tăng cường công tác quản trị rủi ro; tiếp tục hoàn thiện, công khai hóa và thực hiện đúng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng lao động, tài chính, tài sản công; xem xét, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Đảng ủy TCT cũng xác định công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và của TCT là một nội dung quan trọng sẽ tiếp tục được đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả; giải quyết kịp thời, đúng quy định các khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục thực hiệt tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại TCT và các đơn vị; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong PCTNLPTC.

Ban lãnh đạo PV GAS yêu cầu người đứng đầu đơn vị tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PCTNLPTC; luôn xác định PCTNLPTC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại đơn vị xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCTNLPTC tại đơn vị phù hợp và hiệu quả.

Đảng ủy PV GAS tiếp tục tăng cường công tác PCTNLPTC nhằm chủ động ngăn chặn, phòng ngừa từ sớm, từ xa các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại đơn vị; tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện PCTNLPTC để hệ thống chính trị TCT thực sự trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển TCT trong giai đoạn mới.

M.P