01/02/2023 1:59:17

Petrovietnam: Thành công vươn xa

Năm 2022 vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức tác động rất lớn đến các lĩnh vực hoạt động, song với truyền thống, bản lĩnh, quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, trách nhiệm, khắc phục các khó khăn, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, lập nhiều kỷ lục trong 61 năm xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

Tin tưởng với truyền thống tốt đẹp sẵn có, những kết quả đạt được của năm 2022, những bài học kinh nghiệm rút ra trong thời gian qua đó là đoàn kết – kỷ cương; chủ động – kịp thời; đổi mới sáng tạo và sự quan tâm, động viên, khích lệ của Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, Petrovietnam nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.