03/09/2022 1:13:30

Khát vọng phát triển: Khi niềm tin thắp lửa

Khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển, tự lực, tự cường đã và đang được lớp lớp các thế hệ “Người đi tìm lửa” hiện thực hóa bằng niềm tin và sức mạnh đặc biệt.