24/09/2021 10:56:52

Khảo sát việc thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Ngày 23/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã tổ chức Hội nghị khảo sát việc thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) và một số tổ chức Đảng (Đảng bộ, Chi bộ cơ sở) doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Tập đoàn, thông qua hình thức trực tuyến.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 288; đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 287. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Biên tập Đề án.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy về công tác tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; cùng đại diện các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc.

Khảo sát việc thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 287 nhấn mạnh, thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TBTĐA và 29-KH/TBTĐA ngày 8/9/2021 của Tổ Biên tập Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW (Quy định 287, 288), ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối DNTW (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án) tổ chức Hội nghị khảo sát việc thực hiện Quy định 287, 288 của Ban Bí thư nhằm đánh giá về những kết quả đã đạt được, ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Quy định 287, 288 tại một số tổ chức Đảng (Đảng bộ, Chi bộ cơ sở) thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Đồng chí Lê Văn Châu lưu ý, để có đầy đủ thông tin báo cáo Ban Bí thư về kết quả lãnh đạo, thực hiện Quy định 287, 288, Ban Chỉ đạo Đề án đề nghị Đảng bộ Tập đoàn và các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Tập đoàn cần tập trung trao đổi, đánh giá, khẳng định chức năng, nhiệm vụ, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, Chi bộ; phương thức lãnh đạo, quy trình thực hiện trong công tác cán bộ; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc trong công tác kết nạp Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp; mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với HĐTV/HĐQT, Tổng Giám đốc. Đồng thời đóng góp, đề xuất kiến nghị về một số nội dung cụ thể để sửa đổi, bổ sung các quy định.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh, trong suốt 11 năm qua, Đảng ủy Tập đoàn đã bám sát các Quy định 287, 288 của Ban Bí thư để làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai các nhiệm vụ theo chức năng được quy định cho cấp ủy đảng cơ sở trong doanh nghiệp tại Tập đoàn.

Cấp ủy các cấp đã thực hiện việc xây dựng các quy chế, chương trình công tác, quy chế quan hệ công tác để xác định rõ chức năng nhiệm vụ của cấp ủy. Kết quả hoạt động của các đảng bộ trong thời gian qua là tích cực, có nhiều đảng bộ cơ sở hoàn thành toàn diện trên các mặt công tác; các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời và theo yêu cầu chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối, các Bộ ngành Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn và theo kế hoạch phát triển của Tập đoàn.

Quan hệ công tác giữa cấp ủy với HĐTV/HĐQT, Tổng Giám đốc/Giám đốc các cấp luôn có mối quan hệ chặt chẽ, tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo quản lý và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tập đoàn và đơn vị thành viên. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện cơ bản nghiêm túc, các đoàn thể chính trị – xã hội hoạt động thiết thực, hiệu quả, tổ chức động viên người lao động, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Các đồng chí cấp ủy của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở là các cán bộ có phẩm chất, năng lực, gương mẫu, hoạt động có kinh nghiệm, hiệu quả, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong tập thể lãnh đạo doanh nghiệp. Cấp ủy, Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cùng với người lao động đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn doanh nghiệp, vốn của Tập đoàn.

Hội nghị Khảo sát việc thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Hội nghị tại các điểm cầu

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về triển khai thực hiện Quy định 287, 288 của Ban Bí thư tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong Tập đoàn. Đồng thời đề xuất, góp ý nhằm làm rõ hơn một số vấn đề về: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong doanh nghiệp; cần phải nghiên cứu sửa đổi, điều chỉnh để phù hợp giữa Quy định 287, 288 và các quy định của tập đoàn kinh tế nhà nước về vấn đề “quyền chi phối” để xác lập rõ vai trò của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo quan điểm tăng cường công tác xây dựng Đảng và nâng cao vai trò trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Cần phải quy định rõ trong từng loại hình doanh nghiệp, phải xác định Đảng lãnh đạo mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, của HĐTV/HĐQT/Ban điều hành, lãnh đạo quan hệ công tác giữa HĐTV và Ban điều hành để lãnh đạo sản xuất kinh doanh, trong công tác cán bộ…; về phương thức lãnh đạo: lãnh đạo quyết định, đồng thuận, thông qua bằng các hình thức nghị quyết quyết định của đảng; cần phải làm rõ vấn đề kiểm tra giám sát; phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân đi đôi với chế tài xử lý; cần có cơ chế và chế tài để kiểm soát việc ban hành các quy chế, các quy định của cấp dưới và của hệ thống chính trị; về vấn đề công tác cán bộ: quy trình cán bộ cũng phải được cụ thể hóa trong các quy chế và quyết định khi được cá nhân cơ quan đề xuất, cơ quan thẩm tra, thẩm định, tập thể quyết định, phải chịu trách nhiệm về các nội dung; cần hướng dẫn và định hướng cơ cấu cấp ủy trong doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 287 ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ Tập đoàn đã chuẩn bị công tác tổ chức cho buổi khảo sát; các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã toát lên được, thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đảng bộ và Chi bộ cơ sở, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như xây dựng Đảng. Đặc biệt, Đảng bộ Tập đoàn đã tuân thủ các quy chế, quy định về công tác cán bộ, quy hoạch đào tạo, luân chuyển cán bộ; về công tác kiểm tra giám sát, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đã làm rất tốt công tác kiểm tra giám sát… Bên cạnh đó, những ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của Đảng bộ Tập đoàn, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở sẽ được các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án tiếp thu, ghi nhận, báo cáo Ban Bí thư, để sớm hoàn thiện dự thảo Đề án sửa đổi, bổ sung các quy định mới phù hợp với thực tiễn.

Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ Khối DNTW, các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Biên tập Đề án tham dự hội nghị. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, với những ý kiến bất cập trong thực tiễn hoạt động ở các mô hình trong Tập đoàn sẽ được đoàn công tác tiếp thu trong việc xây dựng dự thảo Đề án 287, 288 phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ở các loại hình khác nhau.

Nguyễn Hoan