03/03/2021 3:55:10

Kế hoạch triển khai các hoạt động Tuyên giáo – Nữ công 2021 của CĐ DKVN

Chi tiết kế hoạch công tác Tuyên giáo – Nữ công năm 2021 của CĐ DKVN:

Kế hoạch công tác Tuyên giáo năm 2021: https://congdoandaukhi.vn/wp-content/uploads/2021/03/Ke-hoach-Tuyen-giao-2021.docx

Kế hoạch công tác Nữ công năm 2021: https://congdoandaukhi.vn/wp-content/uploads/2021/03/Ke-hoach-Nu-cong-2021.xlsx