30/07/2021 11:32:24

Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030” và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong công nhân, lao động ngành Dầu khí

 

 Số/ ký hiệu

602/KH-CĐDK

 Tên văn bản Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030” và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong công nhân, lao động ngành Dầu khí
 Ngày ban hành 27/7/2021
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Kế hoạch
 Người ký Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thuỳ Lan
 Trích yếu Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030” và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong công nhân, lao động ngành Dầu khí
 Từ khóa
 File download Download