20/04/2020 11:11:52

Hướng dẫn khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05/TW

    Kính gửi: Các công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam

  Căn cứ Hướng dẫn số 106/HD-CĐDK ngày 21/01/2020 về việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

   Thực hiện Hướng dẫn số 170/HD-CĐDK ngày 16/4/2020 về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

   Để kịp thời khen thưởng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ những tấm gương tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05/TW nhân Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, đề nghị các công đoàn trực thuộc xét chọn, đề nghị khen thưởng:

   1. Đối tượng khen thưởng:

   Cán bộ, đoàn viên, CNLĐ là người Việt Nam đang làm việc tại các đơn vị trong ngành Dầu khí.

   Thời gian làm việc trong Ngành Dầu khí: Ít nhất 02 năm tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng.

   2. Tiêu chuẩn:

   – Đối với công nhân, lao động:

    + Là tấm gương tiêu biểu về đạo đức, tác phong, lối sống lành mạnh, đoàn kết, có uy tín trong tập thể.

   + Tích cực trong lao động sản xuất, luôn sáng tạo, đổi mới, bản lĩnh, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đơn vị; nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện, ASXH.

   – Đối với lãnh đạo, quản lý:

    + Là tấm gương về ý thức tôn trọng đoàn viên, người lao động, phát huy dân chủ, luôn quan tâm chăm lo đời sống của đoàn viên, CNLĐ.

     + Có uy tín cao trong tập thể.

     + Là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

   3. Số lượng: phân bổ tại phụ lục kèm theo.

   4. Hồ sơ, thủ tục:

    – Tờ trình, đề nghị khen thưởng (Mẫu số 01).

   – Biên bản họp xét của Công đoàn cấp trình ký.

   – Tóm tắt thành tích của cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/TW chuyên đề 2020. (Mẫu số 02).

   5. Thời gian nhận hồ sơ: Các đơn vị gửi hồ sơ khen thưởng (bản cứng qua đường công văn), bản mềm về Email: dieplq@pvn.vn (đ/c Lưu Quỳnh Điệp, Ban Tuyên giáo – Nữ công) trước ngày 06/5/2020.

BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

Nghiêm Thùy Lan