30/06/2021 8:53:35

Gia đình PVEP được nhận Bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Công đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định số 479/QĐ-CĐDK về việc tặng Bằng khen cho 8 Gia đình CNLĐ Dầu khí tiêu biểu. Trong đó, Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vinh dự có gia đình anh Huỳnh Văn Ri – chị Ngô Thị Mỹ Hạnh được nhận Bằng khen Gia đình CNLĐ Dầu khí tiêu biểu.