21/04/2020 4:07:46

“Đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành cùng Tập đoàn vượt qua khó khăn”

Đó là tinh thần của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn và các Công đoàn, Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hưởng ứng, góp sức cùng Tập đoàn vượt qua “khủng hoảng kép” để phát triển bền vững.

Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đã ra Chương trình hành động của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam số 291/CT-CĐ về “Đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành cùng Tập đoàn vượt qua khó khăn”. Theo đó, chương trình đã đưa ra những nội dung để hưởng ứng các cán bộ đoàn viên thực hiện.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức và xác định rõ trách nhiệm là nội dung đầu tiên được đưa ra. Các cấp công đoàn cần tuyên truyền về những khó khăn trước mắt và những khó khăn, trở ngại lâu dài mà Tập đoàn và các đơn vị của ngành Dầu khí sẽ phải đón nhận, nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn. Xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn trong hoàn cảnh cụ thể, từ đó tự xây dựng cho mình những hành động thiết thực nhằm góp phần thực hiện tốt nhất và hiệu quả nhất công việc của từng bộ phận, của từng đơn vị và của Tập đoàn.

Mỗi cán bộ đoàn viên cần phải thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí trong bối cảnh đầy khó khăn trước mắt. Việc thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí phải được bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đến tiết kiệm trong tổ chức các hoạt động, tiết kiệm trong chi phí sản xuất kinh doanh như điện, nước, văn phòng phẩm… Tiết giảm trong việc tổ chức các hoạt động, không tổ chức các hoạt động không cần thiết; đổi mới cách thức tổ chức hoạt động (lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp; loại bỏ những hoạt động không cần thiết; giảm số lượng người khi tập trung tránh hình thức khi tổ chức các hoạt động…);

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp đột xuất trực tuyến với một số đơn vị trong Tập đoàn về tình hình sản xuất kinh doanh, các giải pháp ứng phó với tác động kép của dịch Covid-19 và giá dầu sụt giảm đột biến. Hơn lúc nào hết, các cán bộ đoàn viên cần đồng lòng chung tay đưa Tập đoàn vượt khó khăn.

Các phong trào thi đua cần tích cực đẩy mạnh hơn nữa. Tập trung thi đua lao động hiệu quả, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian sớm nhất, góp phần nâng cao hiệu quả công việc chung. Phát huy trí tuệ tập thể và trí tuệ của mỗi cá nhân để đề xuất các giải pháp hợp lý, hữu hiệu nhằm góp thêm trí tuệ, tính sáng tạo, đột phá trong giai đoạn rất khó khăn này.

Công đoàn Cơ quan Tập đoàn phối hợp cùng các Công đoàn/Tổ công đoàn trực thuộc Tiến hành các hình thức kiểm tra, giám sát về việc tổ chức thực hiện chương trình. Đánh giá, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt, phê bình nhắc nhở các tập thể cá nhân không triển khai hoặc có vi phạm trong quá trình thực hiện. Nghiên cứu nội dung, có thể vận dụng và cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm của từng công đoàn/tổ công đoàn để triển khai tới 100% đoàn viên công đoàn để đề xuất hoặc đưa ra những quyết định hợp lý, sáng tạo, phù hợp và có hiệu quả nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo ra hiệu quả trong các quyết định.

Qua đó, mỗi cán bộ đoàn viên hãy tập trung thực hiện chương trình với tinh thần quyết liệt và phấn đấu đạt hiệu quả cao, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên cùng chung tay góp sức đưa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt qua khó khăn.

Trà My