28/07/2022 5:15:13

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 27/7/2022, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chủ trì Hội nghị.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022
Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Cơ quan.

Theo đó, trong nửa đầu năm 2022, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tình hình thế giới có nhiều biến động lớn, nhanh, phức tạp đã tác động không nhỏ đến nhiều mặt hoạt động của Tập đoàn. Với sự quyết tâm, năng động, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm trong quản trị điều hành, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị toàn Cơ quan Tập đoàn, sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động Dầu khí đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Tập đoàn đã tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bình ổn thị trường và đóng góp quan trọng đối với ngân sách Nhà nước, tổng nộp ngân sách toàn Tập đoàn đạt 66,1 nghìn tỷ đồng, đã hoàn thành và hoàn thành vượt 2% kế hoạch cả năm 2022.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã xây dựng, ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm 2022; Lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng như các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 – Khóa XIII của Đảng, các quy định, hướng dẫn mới về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Tổ chức học tập, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 – Khóa XIII của Đảng, các quy định, hướng dẫn mới về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Tổ chức học tập, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhất kiến thức cho cấp ủy viên cơ sở; Đảng ủy đã ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW (Nghị quyết TW 4, khóa XIII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Hướng dẫn việc thực hiện kiểm điểm “tự soi”, “tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Chỉ đạo Công đoàn Cơ quan xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”…

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã làm tốt công tác kiện toàn, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên, công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, công tác dân vận và lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội Cơ quan Tập đoàn. Đảng ủy đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế và theo đúng chương trình nhiệm vụ đề ra.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Đồng chí Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn trình bày các báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo trong 6 tháng cuối năm 2022, như: Tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể mà Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã đề ra; Thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định mới do Đảng, cấp ủy cấp trên ban hành; phấn đấu trong tháng 7/2022 rà soát xong quy hoạch Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng xong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2025-2030; trong tháng 8/2022 chỉ đạo toàn Đảng bộ tổ chức xong Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; thực hiện và hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn trước 30/10/2022.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh tại cơ quan theo chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn.

Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc doanh nghiệp; công tác quản trị biến động, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Tập đoàn và Cơ quan Tập đoàn. Tiếp tục chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội Cơ quan Tập đoàn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đã đề ra; tổ chức thực hiện nghiêm túc đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam tại Cơ quan Tập đoàn; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ năm 2022.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế làm việc của ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm phù hợp với các nghị quyết, quy định mới của Đảng.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn kết luận những nội dung Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua. Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn, khó lường; tình hình an ninh, chính trị thế giới có nhiều biến động, đồng chí Lê Mạnh Hùng mong muốn tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan Tập đoàn cần phải phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo, tăng cường hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong việc quyết liệt thực hiện phương châm hành động “Quản trị biến động – Tối đa giá trị – Mở rộng thị trường – Tận dụng cơ hội – Liên kết đầu tư – Phục hồi tăng trưởng” nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình công tác, phấn đầu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2022.

Cũng trong ngày 27/7/2022, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị cán bộ để thực hiện công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyễn Hoan