30/05/2023 9:32:53

Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam

Suốt hành trình cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến giai cấp công nhân, ra sức giáo dục, tuyên truyền giác ngộ họ, giúp họ thấy được vị trí, vai trò lãnh đạo và đưa họ với phong trào đấu tranh cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam

Bác Hồ thăm Nhà máy Diêm Thống Nhất những năm đầu khôi phục kinh tế (1956). Ảnh: Tư liệu TTXVN

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam

Theo Báo Lao động