27/04/2020 10:35:36

CĐ DKVN: Lan toả giá trị tốt đẹp từ những tấm gương người lao động

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Tháng Công nhân năm 2020; Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) ban hành hướng dẫn tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; hướng tới sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Theo đó, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương tư tưởng phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, CĐ DKVN hướng dẫn các công đoàn trực thuộc xét chọn, đề nghị khen thưởng các cá nhân thực hiện Chỉ thị thị 05-CT/TW.

Việc làm trên mang ý nghĩa lan toả những giá trị tốt đẹp từ những tấm gương tiêu biểu về đạo đức, có tinh thần đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đó là những người lao động Dầu khí tích cực lao động sáng tạo, có bản lĩnh, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị. Đó là những lãnh đạo, quản lý tôn trọng đoàn viên, luôn quan tâm và chăm lo đến đời sống của đoàn viên, CNLĐ. Đó là những thành tích tốt đẹp nhất hướng tới chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).

Việc tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề hằng năm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương. Những cách làm sáng tạo, thực chất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả xây dựng và thực hiện chuẩn mực “Trách nhiệm, sáng tạo, tiết kiệm, hợp tác” trong công nhân; “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong cán bộ, công chức.

Các cấp Công đoàn cũng cần đánh giá kết quả trong 4 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW (CĐ DKVN khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW năm 2017)

Chỉ thị 05-CT/TW đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp công đoàn gắn với trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của cán bộ công đoàn các cấp. Không chỉ vậy, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp công đoàn kịp thời còn góp phần tạo ra không khí thi đua tích cực trong đội ngũ NLĐ. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng là những tấm gương tiêu biểu; về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị.

Người lao động nói chung và người lao động Dầu khí nói riêng qua việc khen thưởng hãy tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đồng thời phải luôn chủ động thay đổi tư duy, đổi mới, tái cấu trúc để thích ứng và phát triển trong thời đại mới.

Trà My