Nghị quyết về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”

Qua hơn 18 năm xây dựng hệ thống tổ chức tư vấn pháp luật của tổ chức công đoàn, công tác tư vấn pháp luật đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Tuy nhiên, công tác tư vấn pháp luật đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế về mô hình tổ chức, đội ngũ cán bộ và […]

Xem tiếp...

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tư vấn pháp luật

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, NGHỊ ĐỊNH:  Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Nghị định này quy định về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật (sau đây gọi chung là tổ chức chủ quản). Hoạt […]

Xem tiếp...

Hướng dẫn thành lập, tổ chức tư vấn pháp luật

Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc. Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương và các quy định về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn. Xác định rõ hoạt động tư vấn pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn các cấp nhằm góp phần thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc căn cứ Quyết định 785/QĐ-TLĐ ngày 25/5/2004 của Đoàn […]

Xem tiếp...

Định nghĩa về an sinh xã hội, chế độ chính sách và tư vấn pháp luật

1 – An Sinh Xã hội: Trong Đạo luật về ASXH của Mỹ, ASXH được hiểu khái quát hơn, đó là sự bảo đảm của xã hội, nhằm bảo tồn nhân cách cùng giá trị của cá nhân, đồng thời tạo lập cho con người một đời sống sung mãn và hữu ích để phát triển tài năng đến tột độ. Để dễ thống nhất, theo chúng tôi nên dùng khái niệm của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đang sử dụng: ASXH là sự bảo vệ của xã hội đối với các thành viên của mình thông qua […]

Xem tiếp...

Quyết định thành lập Văn phòng tư vấn pháp luật Công đoàn thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM – Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; – Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-TLĐ ngày 16/12/1991 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam; – Căn cứ Quyết định 785/QĐ-TLĐ ngày 25/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn; – Xét đề nghị của Ban Chính sách Pháp luật, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Thành […]

Xem tiếp...