GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 02/2019

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau: Câu 1. Việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn được quy định như thế nào? Trả lời: Căn cứ Điều 27 Luật Công đoàn đã được sửa đổi năm 2012 thì việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn được quy định như sau: “Điều 27. Quản lý, sử dụng tài […]

Xem tiếp...

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 10/2018

Câu 1. Tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các tổ chức khác trong hệ thống công đoàn vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn; vi phạm trong công tác tổ chức – cán bộ bị xử lý kỷ luật như thế nào? Trả lời: – Căn cứ Điều 19 của “Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn” do Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN ban hành kèm theo QĐ số 1602/QĐ-TLĐ ngày 15/9/2017 quy định việc xử lý kỷ luật đối với Tập thể […]

Xem tiếp...

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 8/2018

Câu 1. Cán bộ công đoàn vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao bị xử lý kỷ luật như thế nào? Trả lời: Căn cứ Điều 16 của “Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn” do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1602/QĐ-TLĐ ngày 15/9/2017 thì việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công đoàn vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao bị xử lý kỷ luật như sau: “Điều 16. Vi phạm trong thực hiện chức […]

Xem tiếp...

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 6/2018

Câu 1. Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Trả lời: Căn cứ Điều 19 Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30/7/2013, Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau: “Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ […]

Xem tiếp...

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 5/2018

 Câu 1. Nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của Công đoàn cơ sởđược quy định như thế nào trong việcđại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao độngkhitham gia quan hệ lao động và cơ cấu lại doanh nhiệp? Trả lời: – Căn cứ Điều 10 Luật Công đoàn năm 2012 thì quyền, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở được quy định như sau: “Điều 10. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ […]

Xem tiếp...

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 4/2018

Câu 1. Hội nghị lần thứ nhất BCH Công đoàn các cấp triển khai những nhiệm vụ gì?Trong trường hợp nào thì Công đoàn cơ sở tổ chức bầu trực tiếp Chủ tịch? Trả lời: Căn cứ Mục 11 Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì Hội nghị lần thứ nhất BCH Công đoàn các cấp triển khai những nhiệm vụ và Công đoàn cơ sở tổ chức bầu trực tiếp Chủ tịch được quy định như sau: “11. Bầu Đoàn […]

Xem tiếp...

1 2 3 13