Bản tin Công đoàn Dầu khí số tháng 10-11/2019

Tạp chí Công đoàn Dầu khí số tháng 10,11/2019: Xem chi tiết.