NGƯỜI LAO ĐỘNG DẦU KHÍ TIÊU BIỂU NĂM 2016

(Theo Quyết định số: 262/QĐ-CĐDK ngày 14  tháng 4 năm 2014 của Công đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Tuyên dương “Người lao động Dầu khí tiêu biểu” năm 2016) STT Họ và tên Chức danh Đơn vị công tác 1 Đinh Thị Thanh Hà Chuyên viên  Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2, Công ty Mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2 Phạm Thanh Hải Chuyên viên chính  Ban Quản lý hợp đồng Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 3 Phí Ngọc Nguyên […]

Xem tiếp...