Lời nói đầu

Hoạt động công đoàn cơ sở có tầm quan trọng quyết định đến hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, tài liệu Bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn Bộ “Tài liệu bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở” mang tính thống nhất trong các cấp công đoàn. Nội dung là những vấn đề rất cơ bản, rất cần thiết đi sâu vào thực tiễn hoạt động ở cơ sở. Kiến thức, kỹ năng được kế thừa các mặt ưu việt của các tài liệu đã biên soạn trước đó và bổ sung cập nhật thêm những kiến thức mới.

Chương trình gồm 9 bài, theo một quá trình nhận thức từ hiểu biết đến rèn luyện kỹ năng, phù hợp với điều kiện của cán bộ công đoàn cơ sở.

Từ bài 1 đến bài 4: cung cấp những hiểu biết cơ bản về tổ chức, hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở mới tham gia công tác công đoàn.

Từ bài 4 đến bài 9: một số nội dung nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản hoạt động công đoàn.

Bước đầu thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, trong quá trình áp dụng mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của công đoàn các cấp, giảng viên kiêm chức, học viên và bạn đọc quan tâm, góp ý để Bộ tài liệu được hoàn thiện.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam