Đề cao trách nhiệm của các cấp công đoàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Tổng LĐLĐVN vừa ban hành hướng dẫn số 147/HD-TLĐ về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020.

Theo đó, đề cao trách nhiệm của các cấp công đoàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); phát huy vai trò tham mưu của Hội đồng phối hợp PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, các ban tham mưu công tác tuyên truyền, PBGDPL, các tổ chức tư vấn pháp luật trong hệ thống công đoàn.

Mục tiêu của tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, PBGDPL; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn Việt Nam. Khuyến khích trách nhiệm tự học, tự tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong CNVCLĐ.

Năm 2020, công tác tuyên truyền, PBGDPL đặc biệt tập trung vào các nội dung của Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 (Bộ Luật Lao động 2019). Cùng với đó là là các nội dung cơ bản của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và những quy định pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ.

Đối với pháp luật công đoàn, tiếp tục tuyên truyền quá trình soạn thảo, lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tới cán bộ công đoàn.

Tổng Liên đoàn yêu cầu các cấp công đoàn sử dụng các hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với cán bộ công đoàn, cán bộ công chức viên chức, nhất là CNLĐ trong các loại hình doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, nhất là xây dựng Luật Công đoàn sửa đổi của các cấp Công đoàn.

Tổng Liên đoàn sẽ biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn tới cán bộ công đoàn về Bộ Luật Lao động 2019; chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Các cơ quan báo chí công đoàn, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tăng cường sử dụng truyền thông xã hội, các phương tiện truyền thông thông qua internet để tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật tới CNVCLĐ.

Bên cạnh đó, xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật tại các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân; sử dụng các hình thức tuyên truyền, tư vấn pháp luật trực tiếp, qua hệ thống loa truyền thanh, bảng tin nội bộ của doanh nghiệp, qua hoạt động của tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, đội công nhân nòng cốt…   để tuyên truyền cho công nhân tại doanh nghiệp.

Đặng Lợi

Những tin khác cùng chuyên mục:

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 CĐ DKVN: Lan toả giá trị tốt đẹp từ những tấm gương người lao động Triển khai các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 “Đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành cùng Tập đoàn vượt qua khó khăn” Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020