Danh sách giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu hoạt động công đoàn” lần I năm 2017 phần online ngày thứ mười (28/4)

Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động Công Đoàn lần I – 2017” Phần thi Chính sách Pháp luật” gửi các Công đoàn kết quả Cuộc thi ngày Thứ 10.

Tổng số: 3,191 người tham dự . Và có 2,602 người trả lời đúng cả 5 câu.

Danh sách thống kê cụ thể dưới đây:

TT ĐƠN VỊ SỐ
ĐVCĐ
TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA TỔNG SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG 5 CÂU
1 VPI 564 267 207
2 PVGas 3,822 1137 992
3 Pvcombank 3,949 546 423
4 PVEP 2,596 141 123
5 PTSC 8,968 325 235
6 PVTrans 1,723 69 51
7 VSP 7,864 220 191
8 PVU 88 111 94
9 PVCFC 1,044 65 61
10 PVN 1,436 62 47
11 PVFCCO 1,993 22 12
12 PV Oil 6,074 38 14
13 PV Power 2,317 15 10
14 LSP 16 0 0
15 PVE 708 1 1
16 PVTEX      1,000 0 0
17 PVDRILLINH 2,649 2 2
18 DMC 708 4 2
19 PAP 73 0 0
20 BSR 2,114           55 53
21 DQS      2,040 16 15
22 EIC 507 0 0
23 NSRP 51 0 0
24 PETROSETCO 2,578 1 0
25 PVI Holdings 2,380 94 69
26 PVC 5,650 0 0
27 PVMTC 368 0 0
TỔNG SỐ 63,354 3,191 2,602

Danh sách tham gia trả lời đúng 5 câu theo đơn vị: tại đây

BAN TỔ CHỨC