DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ – ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Nghiêm Thuỳ Lan Chủ tịch CĐ DKVN
2 Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch CĐ DKVN
3 Vũ Anh Tuấn Phó Chủ tịch CĐ DKVN
4 Vũ Thanh Hường Ủy viên BTV, Phó Chủ nhiệm UBKT CĐ DKVN
5 Bùi Quốc Sơn Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn
6 Nguyễn Quốc Đạt Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn VSP
7 Hồ Trọng Thoán Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PVD
8 Khuất Thị Lê Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn BSR
9 Tống Xuân Phong Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PVFCCo
10 Đinh Hoàng Anh Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Phó Trưởng Ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn
11 Nguyễn Ngọc Anh Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tài chính CĐ DKVN
12 Huỳnh Tấn Bình Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn DQS
13 Đoàn Duy Công Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PVOIL
14 Nguyễn Văn Cư Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PVEP
15 Vũ Đức Cường Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Phó Chủ tịch Công đoàn PTSC
16 Lưu Trung Duy Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PVTRANS
17 Đỗ Thái Hà Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban Chính sách Pháp luật – Kiểm tra CĐ DKVN
18 Nguyễn Đức Hạnh Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PVCFC
19 Nguyễn Duy Hinh Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PVPOWER
20 Nguyễn Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PVGAS
21 Nguyễn Thị Thanh Huyền Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tổ chức – Văn phòng CĐ DKVN
22 Vũ Thị Thu Hương Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn
23 Nguyễn Thị Thu Hường Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PVC
24 Phạm Xuân Khoa Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Phó Chủ tịch Công đoàn NSRP
25 Trần Kiên Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PVCHEM
26 Hoàng Phúc Long Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Phó Chủ tịch Công đoàn VSP
27 Lương Thị Hồng Nhung Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban Tuyên giáo – Nữ công CĐ DKVN
28 Lê Hồng Thái Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Trưởng Ban Công nghệ – An toàn Môi trường Tập đoàn
29 Lê Trọng Thuỷ Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PVMTC
30 Nguyễn Trần Toàn Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PTSC
31 Vũ Ngọc Trình Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn VPI
32 Đặng Tiến Dũng Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn PVI
33 Nguyễn Trọng Nghiêm Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn Biển Đông POC