DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ – ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Nghiêm Thuỳ Lan 20/3/1969 Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam
2 Nguyễn Mạnh Kha 30/7/1972 Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam
3 Vũ Anh Tuấn 11/7/1975 Ủy viên Ban Thường vụ CĐ DKVN, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam
4 Vũ Thanh Hường 07/5/1970 Ủy viên UBKT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên UBKT CĐ DKVN
5 Bùi Quốc Sơn 18/8/1972 Ủy viên Ban Thường vụ CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn Công ty mẹ – Tập đoàn
6 Nguyễn Quốc Đạt 19/3/1963 Ủy viên Ban Thường vụ CĐ DKVN, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
7 Hồ Trọng Thoán 10/5/1964 Ủy viên Ban Thường vụ CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ Khoan Dầu khí
8 Khuất Thị Lê 30/6/1966 Ủy viên Ban Thường vụ CĐ DKVN, Phó Bí thư Trường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn
9 Tống Xuân Phong 04/02/1970 Ủy viên Ban Thường vụ CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí – CTCP
10 Đinh Hoàng Anh 27/3/1978 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Phó Trưởng Ban Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
11 Nguyễn Ngọc Anh 02/5/1981 Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam
12 Huỳnh Tấn Bình 22/3/1982 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất
13 Đoàn Duy Công 5/11/1064 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam
14 Nguyễn Văn Cư 30/6/1960 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí
15 Vũ Đức Cường 27/9/1971 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
16 Phạm Khắc Dũng 5/11/1964 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Thường trực, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần PVI
17 Lưu Trung Duy 25/12/1961 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
18 Đỗ Thái Hà 25/7/1970 Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật Công đoàn Dầu khí Việt Nam
19 Nguyễn Đức Hạnh 28/10/1972 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
20 Nguyễn Duy Hinh 19/02/1962 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
21 Nguyễn Văn Hùng 05/01/1961 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP
22 Nguyễn Thị Thanh Huyền 22/10/1976 Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam
23 Vũ Thị Thu Hương 08/02/1973 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
24 Nguyễn Thị Thu Hường 08/02/1973 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
25 Phạm Xuân Khoa 15/11/1976 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn
26 Trần Kiên 09/12/197 Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP
27 Hoàng Phúc Long 23/02/1977 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Phó Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
28 Lương Thị Hồng Nhung 03/3/1976 Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Dầu khí Việt Nam
29 Hà Văn Tâng 10/5/1962 Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Dầu khí Việt Nam
30 Lê Hồng Thái 03/4/1963 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Trưởng Ban Công nghệ – An toàn Môi trường Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
31 Lê Trọng Thuỷ 01/10/1977 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Dầu khí
32 Nguyễn Trần Toàn 27/12/1964 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
33 Vũ Ngọc Trình 24/8/1976 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Dầu khí Việt Nam

Những tin khác cùng chuyên mục:

CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC NĂM 2018 DANH SÁCH CÁN BỘ CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM NĂM 2018 DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ V