DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH GHI CHÚ
1 Nghiêm Thuỳ Lan Chủ tịch
2 Nguyễn Mạnh Kha Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT
3 Vũ Anh Tuấn Phó Chủ tịch
4 Vũ Thanh Hường Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm UBKT
5 Bùi Quốc Sơn Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Nhân sự PVN
6 Nguyễn Quốc Đạt Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn VSP
7 Hồ Trọng Thoán Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn PVD
8 Khuất Thị Lê Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn BSR
9 Tống Xuân Phong Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch CĐ PVFCCo
10 Đinh Hoàng Anh Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
11 Nguyễn Ngọc Anh Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam
12 Huỳnh Tấn Bình Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn DQS
13 Đoàn Duy Công Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn PVOil
14 Nguyễn Văn Cư Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn PVEP
15 Vũ Đức Cường Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Công đoàn PTSC
16 Đặng Tiến Dũng Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn PVI
17 Lưu Trung Duy Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn PVTrans
18 Đỗ Thái Hà Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban CSPL Công đoàn DKVN
19 Nguyễn Đức Hạnh Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn PVCFC
20 Nguyễn Duy Hinh Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn PVPower
21 Nguyễn Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn PVGas
22 Nguyễn Thị Thanh Huyền Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn Phòng Công đoàn DKVN
23 Vũ Thị Thu Hương Ủy viên Ban Chấp hành, Bí Thư đoàn Thanh niên PVN
24 Nguyễn Thị Thu Hường Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn PVC
25 Phạm Xuân Khoa Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Công đoàn NSRP
26 Trần Kiên Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn DMC
27 Hoàng Phúc Long Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Công đoàn VSP
28 Lương Thị Hồng Nhung Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban TGNC Công đoàn DKVN
29 Lê Hồng Thái Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban An toàn Sức khỏe Môi trường PVN
30 Lê Trọng Thuỷ Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn PVMTC
31 Nguyễn Trần Toàn Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn PTSC
32 Vũ Ngọc Trình Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Công đoàn VPI
33 Nguyễn Trọng Nghiêm Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điều hành Dầu khí Biển đông (BĐ POC)

Những tin khác cùng chuyên mục:

CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC NĂM 2018 DANH SÁCH CÁN BỘ CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM NĂM 2018 DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ V