Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Giám sát, phản biện xã hội hiệu quả

Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) cùng các cấp công đoàn trong toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Chặt chẽ trong kiểm tra, giám sát

CĐ DKVN đã tập trung giám sát việc tổ chức thực hiện các văn bản: Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế tổ chức hội nghị NLĐ, quy chế đối thoại, quy chế lương, thưởng, xây dựng định biên lao động, hệ thống thang bảng lương, các quy định về chế độ chính sách như chính sách nhân viên, phúc lợi tập thể, điều kiện làm việc, các chính sách bảo hiểm, công tác an toàn sức khỏe môi trường… tại PVN và các doanh nghiệp thành viên; tích cực giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ; kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra nhân dân và cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật của công đoàn các cấp trong PVN.

Người lao động Dầu khí tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Mặt khác, CĐ DKVN đã chỉ đạo các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện Quyết định 217, chủ động giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn xây dựng quy chế dân chủ, quy chế đối thoại, tổ chức hội nghị NLĐ, bầu ban thanh tra nhân dân (đối với những doanh nghiệp phải thành lập), tổ chức các cuộc đối thoại với người sử dụng lao động. Việc xây dựng các nội quy, quy chế, quy định liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ đã được công đoàn các cấp phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp công khai lấy ý kiến của NLĐ.

100% công đoàn cơ sở các cấp tiến hành giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, quy chế tiền lương, tiền thưởng, quy chế quản lý cán bộ, các chế độ chính sách của NLĐ. Có những doanh nghiệp khó khăn còn có tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm được công đoàn giám sát và có văn bản đề nghị tháo gỡ khó khăn, bước đầu bảo đảm chế độ cho NLĐ.

Việc thực hiện quy chế dân chủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của mình bằng việc thực hiện giám sát, kiểm tra thông qua hội nghị NLĐ, các cuộc đối thoại theo quy định của pháp luật; công khai cho NLĐ bằng văn bản công việc của PVN và các doanh nghiệp thành viên, công khai kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý, hàng năm. Kinh phí hoạt động hằng năm, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ, công chức được thông qua tại cuộc họp sơ kết 6 tháng, tổng kết cuối năm, kiểm điểm hoạt động của Ban Thường vụ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn. Nội quy, quy chế cơ quan, doanh nghiệp được niêm yết công khai để mọi người cùng thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình.

Công đoàn các cấp phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể. Có 100% doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ, 95% doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ, 80 % công đoàn cơ sở xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chính quyền cùng cấp. 100% doanh nghiệp đã bầu thành viên đại diện NLĐ tham gia đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp, với số lượng từ 3-7 lao động trực tiếp ở cơ sở.

Nhiều doanh nghiệp đã ban hành được quy chế hoạt động, quy định rõ chức năng của tập thể, cá nhân, xây dựng, sửa đổi quy chế quản lý, công khai công tác đào tạo, tuyển dụng, bố trí đánh giá đề bạt cán bộ. 100% doanh nghiệp xây dựng và ký được Thỏa ước lao động tập thể, 100% công nhân lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Tích cực phản biện xã hội

Phản biện xã hội đã được CĐ DKVN xác định là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công đoàn. CĐ DKVN luôn quan tâm chỉ đạo các công đoàn trực thuộc thực hiện tốt công tác phản biện xã hội theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo các công đoàn trực thuộc thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống, lao động, việc làm và phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến CBCNV, đoàn viên công đoàn, cụ thể:

Giàn khai thác trung tâm mỏ Rạng Đông

CĐ DKVN và các công đoàn trực thuộc căn cứ kế hoạch và chương trình phối hợp cùng với chuyên môn đồng cấp tổ chức công tác phản biện xã hội thông qua các cuộc đối thoại định kỳ và tham gia góp ý phản biện trong các hội thảo, hội nghị giao ban và hội nghị chuyên đề, góp ý bằng văn bản trong việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ công nhân viên, đoàn viên công đoàn, cụ thể:

Phản biện việc thực hiện quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội và các luật khác có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ.

Phản biện thực hiện các chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của CBCNV, đoàn viên công đoàn như tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quá trình xây dựng chính sách, quy định trong các đơn vị doanh nghiệp.

Việc tổ chức triển khai phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất, sâu rộng và hiệu quả hơn, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ. Công đoàn đã tổ chức nhiều hình thức phản biện, như: Thông qua đối thoại, hội thảo, email, hệ thống báo chí công đoàn….

Qua hoạt động phản biện xã hội, CĐ DKVN đã nắm bắt được tình hình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ NLĐ và các doanh nghiệp; nắm bắt thực tế đời sống, lao động, việc làm; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBCNV, đoàn viên công đoàn, từ đó có ý kiến tới các doanh nghiệp có biện pháp thực hiện ngày càng tốt hơn.

Thực tế cho thấy, CBCNV, đoàn viên CĐ DKVN ngày càng ý thức hơn về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện quy chế dân chủ và các nội quy, quy chế của đơn vị. Việc giải quyết chế độ chính sách cho CBCNV, đoàn viên công đoàn được lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy định.

Công đoàn các cấp phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể. Có 100% doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ, 95% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, 80% công đoàn cơ sở xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chính quyền cùng cấp…

Nguyễn Mạnh Kha – Phó Chủ tịch CĐ DKVN

Những tin khác cùng chuyên mục:

Công đoàn Dầu khí Việt Nam chúc mừng các cơ quan Báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên PTSC Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên giáo, truyền thông 2019 Hội nghị tập huấn thu kinh phí công đoàn tập trung qua tài khoản Công đoàn Việt Nam Tăng cường đánh giá, quản lý rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc