GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 02/2019

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau: Câu 1. Việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn được quy định như thế nào? Trả lời: Căn cứ Điều 27 Luật Công đoàn đã được sửa đổi năm 2012 thì việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn được quy định như sau: “Điều 27. Quản lý, sử dụng tài […]

Xem tiếp...

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 10/2018

Câu 1. Tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các tổ chức khác trong hệ thống công đoàn vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn; vi phạm trong công tác tổ chức – cán bộ bị xử lý kỷ luật như thế nào? Trả lời: – Căn cứ Điều 19 của “Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn” do Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN ban hành kèm theo QĐ số 1602/QĐ-TLĐ ngày 15/9/2017 quy định việc xử lý kỷ luật đối với Tập thể […]

Xem tiếp...

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 8/2018

Câu 1. Cán bộ công đoàn vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao bị xử lý kỷ luật như thế nào? Trả lời: Căn cứ Điều 16 của “Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn” do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1602/QĐ-TLĐ ngày 15/9/2017 thì việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công đoàn vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao bị xử lý kỷ luật như sau: “Điều 16. Vi phạm trong thực hiện chức […]

Xem tiếp...

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 6/2018

Câu 1. Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Trả lời: Căn cứ Điều 19 Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30/7/2013, Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau: “Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ […]

Xem tiếp...

1 2 3 13