Phần I: Sự hình thành đội ngũ công nhân Dầu khí và tổ chức Công đoàn Dâu khí Việt Nam

Sau ngày hoà bình lập lại (1954), đất nước tạm thời chia làm 2 miền, nhưng các nhà địa chất Việt Nam với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã tiến hành nghiên cứu các đối tượng về địa chất dầu khí. Tháng 7 năm 1959 trong chuyến thăm Azecbaizan, Bác Hồ đã nói 1. Phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trước khi thành lập Công đoàn dầu khí Việt Nam. Sau ngày hoà bình lập lại (1954), đất nước tạm thời chia […]

Xem tiếp...

Phần II: Hoạt động của Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Ban thường vụ Công đoàn ngành căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và tính chất sản xuất của từng đơn vị để sắp xếp kiện toàn phù hợp, như việc tách công đoàn Công ty dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thành 3 công đoàn cơ sở độc lập là Công đoàn PSC, 1. Từ khi thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16.12.1991) đến Đại hội lần thứ 1 (5.1993). – Công tác kiện toàn tổ chức và nhân sự Ban thường vụ Công đoàn ngành căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và tính chất sản […]

Xem tiếp...

Phần III: Những đoạn hồi ức của các đồng chí Lãnh đạo tiền nhiệm Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Công đoàn Dầu khí Việt Nam từ ngày thành lập đã tập trung về một mối sự chỉ đạo và hoạt động công đoàn tập trung về một hướng: hoàn thiện và phát triển tổng công ty Dầu khí Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh tế mạnh. VỀ MỘT VÙNG TRỜI Công đoàn Dầu khí Việt Nam từ ngày thành lập đã tập trung về một mối sự chỉ đạo và hoạt động công đoàn tập trung về một hướng: hoàn thiện và phát triển tổng công ty Dầu khí Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh […]

Xem tiếp...