Bài 4: Nội dung, phương pháp công tác của chủ tịch công đoàn cơ sở

I. Vị trí và nhiệm vụ của chủ tịch công đoàn cơ sở 1. Vị trí của Chủ tịch công đoàn cơ sở Là người đứng đầu Ban Chấp hành (BCH) công đoàn cơ sở (CĐCS); Là người thay mặt BCH CĐCS đại diện cho tập thể người lao động trong quá trình tham gia quản lý và bảo vệ, quyền, lợi ích của công nhân lao động. 2. Nhiệm vụ của Chủ tịch công đoàn cơ sở Cùng BCH vận động, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của […]

Xem tiếp...

Bài 3: Quyền công đoàn theo quy định của pháp luật

I. Giới thiệu chung về quyền công đoàn Quyền Công đoàn được hiểu theo hai nghĩa: Quyền của người lao động và quyền của tổ chức Công đoàn Quyền của người lao động: là một trong những quyền cơ bản được pháp luật ghi nhận. Mọi công nhân, viên chức, lao động (gọi chung là người lao động), nếu có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam đều có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. Quyền công đoàn: là các quyền của tổ chức công đoàn, với tư cách là […]

Xem tiếp...

Bài 2: Nguyên tắc, phương pháp hoạt động Công đoàn

I. Nguyên tắc hoạt động công đoàn Nguyên tắc là những tập hợp quy định, quy tắc chỉ đạo hành động. Nguyên tắc hoạt động Công đoàn là những quy định cơ bản, ổn định; là chuẩn mực để hướng dẫn nội dung, phương pháp, hình thức hoạt động, thực hiện chức năng của Công đoàn và được thiết lập ngay từ ngày đầu xuất hiện tổ chức. 1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Đảng CSVN là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị xã hội Việt Nam. Tất cả những thành viên trong hệ thống […]

Xem tiếp...

Bài 1: Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam

Từ thế kỷ XV chủ nghĩa tư bản đã nảy sinh ngay trong lòng chế độ phong kiến các nước Tây Âu nhưng còn ở mức độ công trường thủ công. Đến thập kỷ 80 của thế kỷ XVIII (thời kỳ châu Âu phục hưng), hàng loạt những phát minh máy móc ra đời. Giai cấp tư sản Anh đã tận dụng triệt để những thành quả này để thực hiện khát vọng lợi nhuận của mình. Chúng đầu tư máy móc, công xưởng, nhà máy, chuyển nền sản xuất nhỏ-lao động công trường thủ công sang sản xuất lớn […]

Xem tiếp...

Lời nói đầu

Hoạt động công đoàn cơ sở có tầm quan trọng quyết định đến hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, tài liệu Bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn Bộ “Tài liệu bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở” mang tính thống nhất trong các cấp công đoàn. Nội dung là những vấn đề rất cơ bản, rất cần thiết đi sâu […]

Xem tiếp...