Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 BCHTW khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước.

Xem tiếp...

1 2 3 16