BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ KHÓA V

STT Họ tên  

Chức vụ/Đơn vị công tác

 

Ghi chú
1 Nghiêm Thùy Lan Ủy viên BCH Tổng liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí
2 Trần Ngọc Dũng Phó chủ tịch Thường trực CĐ DKVN
3 Nguyễn Mạnh Kha Phó chủ tịch CĐ DKVN
4 Nguyễn Văn Tiến Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công CĐ DKVN
5 Vũ Anh Tuấn Trưởng Ban Tài chính CĐ DKVN
6 Hà Văn Tâng Trưởng Ban Tổ chức CĐ DKVN
7 Bùi Quốc Sơn Phó Trưởng Ban TCNS, Tập đoàn DKVN
8 Nguyễn Trần Toàn Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật DK
9 Khuất Thị Lê Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
10 Hồ Trọng Thoán Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
11 Nguyễn Văn Cư Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
12 Nguyễn Quốc Đạt Chủ tịch Công đoàn Việt – Nga (Vietsovpetro)