BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ KHÓA V NĂM 2016

STT Họ Tên Chức vụ/Đơn vị công tác

 

Ghi chú
1 Nghiêm Thùy Lan Ủy viên BCH Tổng liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí VN

 

 
2 Trần Ngọc Dũng Phó chủ tịch Thường trực CĐ DKVN  
3 Nguyễn Mạnh Kha Phó chủ tịch CĐ DKVN  
4 Nguyễn Văn Tiến Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công CĐ DKVN  
5 Vũ Anh Tuấn Trưởng Ban Tài chính CĐ DKVN  
6 Bùi Quốc Sơn Phó Trưởng Ban TCNS, Tập đoàn DKVN  
7 Khuất Thị Lê Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn  
8 Hồ Trọng Thoán Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí  
9 Nguyễn Văn Cư Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí  
10 Nguyễn Quốc Đạt Chủ tịch Công đoàn Việt – Nga (Vietsovpetro)